Stadgar

STADGAR FÖR NÄRLUNDA KOLONIFÖRENING U.P.A.

Antagna vid årsmötet den 27 februari 2002.
Reviderade 2010-07-31.

Föreningens namn.
1.1 Föreningens namn är Närlunda Koloniförening u.p.a.
1.2 Föreningen har sitt säte i Helsingborg

Föreningens ändamål.
2.1 Närlunda Koloniförening är en ekonomisk/ideell förening som har till ändamål:
att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Helsingborgs Stad, och de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller Helsingborgs Stad.

att upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att av dem användas för koloniträdgårdsverksamhet.
att verka för samarbete mellan medlemmarna och ett ökat intresse för
koloniträdgårdsrörelsen, samt
att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister.
2.2 Föreningen skall tillse att hälsoskydd och renhållning sköts inom området samt att i övrigt främja god ordning inom koloniområdet.
2.3 Föreningen är ansluten till Svenska Förbundet för Koloniträdgårdar och Fritidsbyar, (Koloniträdgårdsförbundet) samt till Helsingborgs Koloniföreningars Samorganisation.

Föreningen skall därför även arbeta i enlighet med dessa organisationers stadgar och målsättningar.
2.4 Föreningen är skyldig att följa de regler som utfärdats av Helsingborgs Stad.

Medlemskap.
3.1 Till medlem i föreningen kan antagas myndig person som är folkbokförd inom Helsingborgs Stad och som inte själv eller inom sin familj har arrende- eller nyttjanderätt till annan kolonilott.
3.2 Kolonilottsinnehavare inom föreningens område skall vara medlem i föreningen.
3.3 Ansökan om medlemskap skall göras skriftligt till föreningens styrelse som efter
prövning beslutar om medlemskap skall beviljas.
3.4 Medlemmens brukanderätt till kolonilott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt som upprättats mellan föreningen och medlemmen.

3.5 Om villkoren enligt § 3.1 uppfylls har arvinge till avliden medlem rätt att överta dennes kolonilott. Motsvarande gäller vid eventuell bodelning.
3.6 Medlem är skyldig att erlägga inträdesavgift, årsavgift, arrendeavgift och extra uttaxering enligt årsmötets beslut och efter styrelsens anvisningar.
att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen.
att hålla sig underrättad om och följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdats av Helsingborgs Stad, samt att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
att anmäla adressändring till styrelsen (kassören).
att försäkra sin kolonistuga på sätt så att skada gentemot tredje man täcks av försäkringen.

3.7 Medlem som upphör att vara arrendator till kolonilott skall anses ha utträtt ur föreningen. Styrelsen äger dock i särskilda fall medge att hon/han får kvarstå som hedersmedlem i föreningen.
3.8 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem äger vid utträde ur föreningen inte rätt att återfå erlagda avgifter.
3.9 Medlem kan efter beslut av styrelsen uteslutas ur föreningen.
a. om medlem inte inom föreskriven tid betalar årsavgift och arrende, eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar.
b. om medlemmen bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt för området, gällande ordningsföreskrifter eller övriga av föreningen utfärdade föreskrifter.
c. om medlemmen allvarligt motarbetar föreningens ändamål enligt § 2.
3.10 Föreligger anledning till medlems uteslutning ur föreningen skall han/hon skriftligen varnas av styrelsen. Om medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det att han/hon har fått del av varningen, äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen.
Utesluten medlem äger ej rätt att återfå erlagda avgifter.
3.11 Samtliga myndiga familjemedlemmar, liksom stadigvarande sammanboende är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen och kan på samma sätt som medlem hedras med förtjänsttecken.

Avgifter
4.1 Årsmötet fastställer års- och arrendeavgift.
4.2 Årsmöte eller extra årsmöte som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet.
4.3 Medlemsinsats (inträdesavgift) beslutas av årsmötet och erlägges i samband med kontraktsskrivning. Medlem betalar endast en (1) insats i föreningen.
4.4 Årsavgift till föreningen beslutas av årsmötet. Arrendeavgiften beslutas av Helsingborgs Stad och i proportion till kolonilottens storlek.
Dessa avgifter erlägges vid tidpunkt som beslutats av årsmötet.

Årsmöte
5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Varje medlem äger rätt att deltaga på årsmötet där varje kolonilott har en röst. Medlem kan uppdra åt annan myndig familjemedlem att utöva kolonilottens rösträtt vid årsmötet. Med familjemedlem jämställs stadigvarande samboende.
5.2 Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före april månads utgång. Kallelse skall
tillhandahållas medlem senast två veckor före mötet.
I kallelsen skall anges vilka frågor som skall behandlas på mötet.
5.3 Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Mötets öppnande.

 • Fastställande av dagordningen.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Val av ordförande att leda mötet.
 • Val av protokollförare.
 • Val av justeringsmän, tillika rösträknare.
 • Fråga om kallelsen skett i behörig ordning.
 • Styrelsens förvaltningsberättelse.
 • Fastställande av balans- och resultaträkning.
 • Beslut angående vinst och förlust enligt balansräkning.
 • Revisorernas berättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Behandling av motioner och förslag.
 • Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter och
  revisorer.
 • Fastställande av budget och avgifter.
 • Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och
  suppleanter enligt §§ 6.1 – 6.3.
 • Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2.
 • Val av ombud.
 • Val av valberedning enligt § 8.1.
 • Övriga ärenden.Mötets avslutande.

5.4 Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt vid ordinarie årsmöte.
Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast åtta dagar före årsmötet. Styrelsen skall yttra sig överinlämnade motioner.
Styrelsens förslag motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senas vid årsmötet.
5.5 Ordningsregler för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet.
5.6 Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ärende.
Kallelse till extra årsmöte skall vara utsänd senast två veckor före mötet.
I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas på det extra årsmötet.
5.7 Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning då stadgarna inte anger något annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan val ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordförande för mötet utslagsröst.
Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning.
5.7 Styrelsen ansvarar för att protokoll förs över årsmötet samt att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.
Styrelsens informationsskyldighet anses fullgjord genom anslående av årsmötesprotokollet på allmän anslagstavla.

Styrelsen
6.1 Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar enligt § 3. Flera personer från en och samma kolonilott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen eller som revisor.
6.2 Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare tre ledamöter och två suppleanter.
6.3 Styrelsens ordinarie ledamöter väljs på en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre heltal) ledamöter avgår årligen. Suppleanter välj för en tid av ett år.
6.4 Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare.
6.5 Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne inte är närvarande.
Samtliga styrelseledamöter, suppleanter och revisorer skall kallas till styrelsens sammanträden.
Suppleant och revisor har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet. Suppleant har rösträtt endast då han/hon ersätter ordinarie ledamot.

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara eniga för att beslut skall kunna fattas. I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.
6.6 Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras.
6.7 Styrelsen ansvarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administration.
Styrelsen skall bl.a.
● teckna ansvarsförsäkring för föreningen och särskild garantiförsäkring för
kassören.
● tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs och att årsmötes
och styrelsebeslut verkställs.
● upprätta medlemsförteckning.
● tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts och
underhålls samt att erforderliga medel avsätt för detta.
● årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte och till detta avge en
förvaltningsberättelse.
● ansvara för föreningens arkiv.

Räkenskaper och revision.
7.1 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december.
7.2 Föreningens räkenskaper skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst en revisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor.
7.3 De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna skall vara revisorerna tillhanda senast den 31 mars.
7.4 Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast tre veckor före ordinarie årsmöte. I revisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.

Vinst
8.1 Eventuell vinst skall vara tillgänglig för driften nästkommande år eller till underhåll av
föreningens byggnader och inventarier eller till underhåll av området.

Valberedning
9.1 En valberedning med minst två ledamöter skall utses på ordinarie årsmöte.
Valbara till valberedning är alla medlemmar enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter samt föreningens revisorer.
9.2 Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter.
Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.

Stadgeändring
10.1 Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av två årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte Vid vardera möte skall beslut fattas med minst 2/3 majoritet.
Beslut om stadgeändring kan även ske vid ett tillfälle/årsmöte om samtliga
medlemmar är närvarande och enighet om beslutet föreligger.
10.2 Årsmötet avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.Upplösning av föreningen.
11.1 Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten
varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Vid vardera möte skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet.
11.2 Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar fördelas lika mellan de av föreningens medlemmar som vid upplösningstillfället arrenderar kolonilott.

%d bloggare gillar detta: